☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu (ustnej licytacji) sprzętu będącego na wyposażeniu warsztatów szkolnych

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

2.Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia przetargu:
Przetarg (ustna licytacja) odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2007r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14. Prowadzącym licytację będzie Pan Antoni Kobus – Przewodniczący Komisji ds przeprowadzenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Starostwa Powiatowego w Piasecznie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie nr 96 8002 0004 0021 0959 2000 0004 nie później niż do 25 czerwca 2007r. Na dokumencie potwierdzającym wpłacenie wadium należy uiścić informację, jakiego urządzenia dotyczy podając liczbę porządkową urządzenia z wykazu maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji.

Prowadzący przetarg po jego otwarciu poda do publicznej wiadomości nazwy (firm) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w podanym wyżej terminie traci złożone wadium.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Pan Andrzej Czyż w pokoju 2C, lub pod nr tel. 022 757 20 35.


3.Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane maszyny i urządzenia:

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji zawierający informacje techniczne, ceny wywoławcze i wysokość wadium znajduje się na stronie internetowej Powiatu Piaseczyńskiego www.piaseczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Maszyny i urządzenia można obejrzeć w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły pod nr tel. 022 756 74 32, 022 756 77 66.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-19 11:37:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-19 11:50:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479