Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie osnowy

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60000 euro na „Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do założenia osnowy III klasy na terenie gminy Piaseczno powiatu piaseczyńskiego, z wyłączeniem wsi Józefosław, Julianów i Chyliczki” .
Wykonawcą zamówienia będzie firma„TRANS-GEO” Tomasz Zasowski, 26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 6A za kwotę brutto 238 400 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta zł).
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najniższą cenę.
 
Informujemy jednocześnie, że w w/w postępowaniu zostały złożone cztery oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.
powiat
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-20 15:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-20 15:56:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki