☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10

 
Piaseczno: Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10

Numer ogłoszenia: 122554 - 2007; data zamieszczenia: 19.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7572741, fax 022 7371158.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 polegające na dobudowaniu nowego wejścia głównego wraz z wiatrołapem (o powierzchni całkowitej 55,54 m² i kubaturze 222,10 m³), przebudowie klatek schodowych, zabudowaniu dotychczasowego wejścia głównego, wraz z robotami towarzyszącymi (w tym roboty elektryczne i instalacyjne C.O.)
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.20-8.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2007.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
Informacja na temat wadium: 5000 PLN.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy zaświadczenie potwierdzające jej przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania wniosku oraz udokumentowanie co najmniej trzyletniej praktyki zawodowej jako kierownika budowy przy prowadzeniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia)
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
5.udzielą co najmniej 3 lat gwarancji na przedmiot zamówienia
6.wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwa podobne co do zakresu robót zamówienia
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: na zasadzie spełnia/nie spełnia, oraz po jednym punkcie za każde udokumentowane (podobne co do zakresu robót) zamówienie wykonane w okresie ostatnich pięciu lat . Przy takiej samej ilości udokumentowanych zamówień decyduje kolejność złożenia wniosku.
Zamawiający nie wymaga użycia określonego formularza do zgłaszanych przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
3.Wykaz pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia i ich kwalifikacji - załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz dokumenty potwierdzające ich doświadczenie w zakresie wykonywania zamówienia.
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacje zamawiający przekaże wykonawcom zaproszonym do składania ofert..
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, kancelaria (parter).
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-19 13:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-20 08:25:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107