Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno  
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82
  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na
„Remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn”
o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert:  4 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.

WYKAZ OFERENTÓW :

Nazwa firmy, adres                                Oferowana cena brutto       Liczba punktów
Fedro sp. z o.o., 08-445 Osieck,                     2.336.473,85 zł                      89
ul. Kolejowa 1                           

Drogbud sp. z o.o., 38-100 Strzyżów,            2.776.891,79 zł                      75
ul. 1 Maja 42

Mabau Polska sp. z o.o., 05-532 Baniocha,     2.449.204,69 zł                      85
Szymanów 9 K       
 
Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna,           2.078.149,22 zł                     100
02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42 
 

Wybrano ofertę firmy:
1) Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna,02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                       
 
 
Z poważaniem
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-08 14:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-08 14:45:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki