☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji budowy biblioteki powiatowej i zagospodarowania terenu przy ul. Chyliczkowskiej wraz z analizą techniczno-ekonomiczną

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Powiat Piaseczyński, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pod nazwą „Opracowanie koncepcji budowy biblioteki powiatowej i zagospodarowania terenu przy ul. Chyliczkowskiej wraz z analizą techniczno-ekonomiczną” polegające na opracowaniu studium programowo – przestrzennego zagospodarowania obszaru położonego w Piasecznie, zwanego „Parkiem miejskim”. Studium winno określić założenia funkcjonalno-użytkowe, które będą podstawą do opracowania projektu technicznego zagospodarowania obszaru i budowy Powiatowej Biblioteki Publicznej.
W studium powinna być również przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna proponowanych rozwiązań.

Wymogami niezbędnymi do złożenia oferty są: posiadanie przez oferenta, zwanego dalej ”Wykonawcą”, kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania opracowania (inż. architekt z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania wpisany do Izby Zawodowej) oraz wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 podobnego opracowana dotyczącego założeń parkowych. Kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające w/w wymogi prosimy załączyć do oferty.

Założenia do opracowania:

I. Opracowanie dotyczy studium programowo-przestrzennego obszaru położonego w Piasecznie, ograniczonego ul. Zgoda, Chyliczkowska, Armii Krajowej, Prusa, oznaczonego na Planie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piaseczno symbolem A9ZPU (Uchwała Nr 613/11/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.1998r. w sprawie Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piaseczno).

II. W opracowaniu należy uwzględnić ustalenia Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piaseczno odnośnie przeznaczenia terenu, ochrony środowiska oraz wytycznych konserwatorskich, w tym szczególne zasady ochrony środowiska przyrodniczego poprzez ochronę istniejącej zieleni oraz realizację nowych nasadzeń na powierzchni objętej opracowaniem.

III. Należy zwrócić uwagę na zachowanie w granicach opracowania odpowiednich proporcji terenów zieleni  do powierzchni terenów zabudowanych.

IV. Opracowanie winno uwzględnić cztery funkcje, które spełniał będzie obszar: przyrodniczą, rekreacyjną, kulturalną oraz oświatową:

  1. funkcja przyrodnicza – w ramach tej funkcji należy, w miarę możliwości, uwzględnić w studium  następujące zagadnienia:

a)      modernizacja zieleni parkowej w oparciu o inwentaryzację stanu istniejącego oraz realizacja nowych nasadzeń,

b)      budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do realizacji funkcji przyrodniczej ( np. systemu nawadniającego),

c)      uwypuklenie naturalnego piękna stawu oraz kanału Piaseczyńskiego (tzw. Perełka), z uwzględnieniem ustaleń hydrotechnicznych i architektoniczno – krajobrazowych wynikających z opracowań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

 
  1. funkcja kulturalna - w ramach tej funkcji należy, w miarę możliwości, uwzględnić w studium następujące zagadnienia:

a)      budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej z czytelnią oraz salą wykładowo – widowiskową,

b)      budowa sceny letniej z widownią,

c)      adaptacja zabytkowych obiektów i nadanie im nowych funkcji usług kultury, gastronomii, drobnych usług handlu - podnoszących atrakcyjność tego terenu,

 
  1. funkcja rekreacyjna - w ramach tej funkcji należy uwzględnić w studium następujące zagadnienia:

a)      ogrodzenie terenu i zapewnienie wygodnych wejść powiązanych z systemem komunikacyjnym miasta,

b)      modernizacja oświetlenia ,

c)      zaprojektowanie elementów tzw. ”małej architektury” m. inn: ławek, koszy na śmieci, mostków na ciekach wodnych, nawierzchni alejek spacerowych itp.,

d)      ścieżki dla rowerów i „rolkarzy” (wspólne) przy wybranych alejach spacerowych, w powiązaniu z systemem komunikacyjnym miasta,

e)      wyznaczenie stref: zabaw dla dzieci ( np. plac zabaw) oraz możliwości odpoczynku

      ( np. stoliki do gry w szachy itp.),

f)        modernizacja przyszkolnego boiska sportowego znajdującego się od strony ul. Chyliczkowskiej),

g)      zapewnienie miejsc parkingowych dla osób korzystających z terenu, w powiązaniu z systemem komunikacyjnym miasta,

h)      organizacja ochrony i utrzymania bezpieczeństwa na terenie objętym opracowaniem,

 
  1. funkcja oświatowa – realizacja tej funkcji odbywać się będzie poprzez dwie działające na tym terenie instytucje oświatowe: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach „Chyliczanka” oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 
Istotne warunki umowy:
 

Termin wykonania zamówienia - do 30 listopada 2007r.,

Termin płatności – 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia (protokół zdawczo-odbiorczy).

Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na dokonanie odbioru opracowania.

Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień opracowania, w tym w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie związane z projektem.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zmian w projekcie.

Termin składania ofert upływa 14 września 2007 o godzinie 15.30.

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
                                               05-500 Piaseczno (kancelaria).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

OFERTA

na „Opracowanie koncepcji budowy biblioteki powiatowej i zagospodarowania terenu
przy ul. Chyliczkowskiej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 2007.09.14 godz. 15:45

Dodatkowych informacji udziela: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skarbu Państwa - Marzena Kuczerepa, tel. 022 757 20 39

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-22 13:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-23 15:02:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247