Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ul. Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Przebudowa ul. Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 120724 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul.Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 694.406,40 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fal-Bruk B.B.Z. Falenta s.j., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 694.406,40

Oferta z najniższą ceną: 694.406,40 / oferta z najwyższą ceną: 1.550.443,52

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 08:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 09:01:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki