☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 Remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 118532 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 2844W (ul. Jedności) od ul. Słonecznej (droga woj. nr 721) do granicy gmin Lesznowola-Raszyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1703401 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
   
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fal-Bruk B.B.Z. Falenta spółka jawna, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1.703.401,00

Oferta z najniższą ceną: 1.703.401,00 / oferta z najwyższą ceną: 2.276.140,81

Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 09:21:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 09:23:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479