☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na Jeziorce oraz przebudowę drogi Jazgarzew - Jesówka - Żabieniec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowę drogi 01327 [2825W] Jazgarzew - Jesówka - Żabieniec, gm. Piaseczno.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 115791 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowę drogi 01327 [2825W] Jazgarzew - Jesówka - Żabieniec, gm. Piaseczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowę drogi 01327 [2825W] Jazgarzew - Jesówka - Żabieniec, gm. Piaseczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna, część III.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 119.672,13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Transmost sp. z o.o. Projektowanie Dróg i Mostów, ul.Wróbla 21/1, 02-736 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 119.672,13

Oferta z najniższą ceną: 119.672,13 / oferta z najwyższą ceną: 119.672,13

Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 11:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-30 11:48:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107