Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie map prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub bezpłatnego przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, gm. Góra K.

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie map prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub bezpłatnego przejęcia na rzecz Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z przeznaczeniem pod modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych położonych na terenie gminy Góra Kalwaria

W postępowaniu tym zostały złożone cztery oferty (zestawienie poniżej), żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca

 
Numer
oferty
Firma lub nazwisko i adres wykonawcy
Cena brutto zł
Liczba punktów za cenę
 
1

FotoGIS DMC Aneta Źerkowska Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, ul. Słowackiego 226B, 97-300 Piotrków Trybunalski

 
80 000,00
 
71,25
 
2

Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno-Fizjograficzne GEOPROJEKT Sp. z o.o., ul. Biała 3, 00-895 Warszawa

73 200,00
77,87
 
3
Przedsiębiorstwo ”GEOINWEST” Eugeniusz Kwiatkowski,
ul. Barska 69a, 87-800 Włocławek
57 000,00
100,00
4
„GEOINFOR” Maciej Kaczyński, ul. B. Chrobrego 4 m. 10,
15-057 Białystok
61 000, 00
93,44
 

Wykonawcą zamówienia będziePrzedsiębiorstwo „GEOINWEST” Eugeniusz Kwiatkowski, 87-800 Włocławek, ul. Barska 69 za kwotę brutto 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy zł).

Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kobak-Nowacki Jan
(2007-09-06 15:51:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-06 15:57:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki