☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876. Etap I - odcinek km 1+200÷4+200
Numer ogłoszenia: 166805 - 2007; data zamieszczenia: 14.09.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 118636 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876. Etap I - odcinek km 1+200÷4+200.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876. Etap I - odcinek km 1+200÷4+200 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.097.580,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drogomex sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1.097.580,00

Oferta z najniższą ceną: 1.097.580,00 / oferta z najwyższą ceną: 1.638.600,00

Waluta: PLN.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-17 11:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-17 11:30:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247