Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa chodnika przy ul. Postępu w Nowej Woli (gm. Lesznowola) - droga nr 2841 W

Numer ogłoszenia: 169484 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 124393 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy ul. Postępu w Nowej Woli (gm. Lesznowola)- droga nr 2841 W.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika przy ul. Postępu w Nowej Woli (gm. Lesznowola) - droga nr 2841 W.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 383.950,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe Ewbud, Działki Suskowolskie 9 B, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 383.950,00

Oferta z najniższą ceną: 383.950,00 / oferta z najwyższą ceną: 439.281,80

Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-20 12:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-20 12:05:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki