Zawiadomienie o wyniku przetargu na Malowanie i odgrzybianie pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych Pęchery ? Łbiska

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nawykonanie zadania Malowanie i odgrzybianie pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych Pęchery – Łbiska
 
            W postępowaniu tym zostały złożone dwie oferty (zestawienie poniżej), żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca
 
Numer
oferty
Firma lub nazwisko i adres wykonawcy
Cena brutto zł
Termin wykonania
Liczba punktów za cenę
 Razem liczba punktów
 
1
 
P.H.U. „MAGNUM” Agnieszka Ciupa, 08-110 Siedlce, ul. Rynkowa12
 
197 272,23
 
90 dni od daty podpisania umowy
 
88,58
 
88,58
 
2
 
P.P.U.H. „KRIS – BUD” Krzysztof Bolarczyk, 05-506 Wilcza Góra, ul. Przyleśna 22A
 
174 752,10
 
90 dni od daty podpisania umowy
 
100,00
 
100,00
 
Wykonawcą zamówienia będzie P.P.U.H. „KRIS–BUD” Krzysztof Bolarczyk, 05-506 Wilcza Góra, ul. Przyleśna 22A za kwotę brutto 174 752,10 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa i 10/100 zł)
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą.
Wytworzył:
Udostępnił:
Kobak-Nowacki Jan
(2007-09-24 13:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kobak-Nowacki Jan
(2007-09-24 13:28:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki