Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Jazgarzewszczyźnie, gm. Lesznowola

Numer ogłoszenia: 176471 - 2007; data zamieszczenia: 26.09.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 124320 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Jazgarzewszczyźnie, gm. Lesznowola..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Jazgarzewszczyźnie, gm. Lesznowola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 122.573,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewelina Kościuk-Fol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe Ewbud, Działki Suskowolskie 9 B, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 122.573,00

Oferta z najniższą ceną: 122.573,00 / oferta z najwyższą ceną: 163.481,00

Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-27 10:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-27 10:47:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki