☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 2841 W, wieś Zgorzała, gm. Lesznowola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2841 W, Zgorzała

Część I - Kanalizacja deszczowa
Część II - Przebudowa ul. Postępu w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - droga nr 2841W

Numer ogłoszenia: 177669 - 2007; data zamieszczenia: 27.09.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 130728 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2841 W.Zgorzała Część I - Kanalizacja deszczowa, Część II - Przebudowa ul. Postępu w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - droga nr 2841W.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2841 W., Zgorzała Część I - Kanalizacja deszczowa. Część II - Przebudowa ul. Postępu w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - droga nr 2841W

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.745.021,4 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1.745.021,40

Oferta z najniższą ceną: 1.745.021,40 / oferta z najwyższą ceną: 1.772.679,00

Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-02 12:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-02 12:11:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479