Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej - ul. Chyliczkowskiej, gm. Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej, droga Nr 01316 [2814W]-ul. Chyliczkowskiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej, gm. Piaseczno.
Numer ogłoszenia: 210104 - 2007; data zamieszczenia: 31.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 152899 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,       05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej, droga Nr 01316 [2814W]-ul. Chyliczkowskiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej, gm. Piaseczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej, droga Nr 01316 [2814W]-ul. Chyliczkowskiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej, gm. Piaseczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna, część III.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 63.000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· A-Pro, Anna Utrata, Opacz 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 63.000,00

· Oferta z najniższą ceną: 63.000,00 / oferta z najwyższą ceną: 63.000,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-05 14:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-05 14:15:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki