☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa walca stalowego tandemowego 8,5 tony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Dostawa walca stalowego tandemowego 8,5 tony.
Numer ogłoszenia: 212335 - 2007; data zamieszczenia: 05.11.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 178061 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa walca stalowego tandemowego 8,5 tony..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa walca stalowego tandemowego 8,5 tony.

1.Przedmiotem zamówienia jest walec stalowy tandemowy, wibracyjny.

2.Walec używany ( z drugiej ręki, polizingowy itp.) w bardzo dobrym stanie technicznym, nie starszy niż z 1998 roku.

3.Maszyna o masie roboczej min. 8 500 kg.

4.Zakres pracy ( szerokość bębnów roboczych) min 150 cm, koła dzielone z dzielnikiem strumienia (napęd równomierny na wszystkie bębny).

5.Walec łamany w połowie z funkcją psiego biegu.

6.Wibracja mała i duża na oba bębny lub na jeden .

7. Silnik diesel z turbodoładowaniem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.20.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 165.000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Remasz - Julian Sobala, ul. Północna 44/48, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 165.000,00

· Oferta z najniższą ceną: 165.000,00 / oferta z najwyższą ceną: 165.000,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-05 15:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-05 15:57:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107