☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena - dostawa przyczepy niskopodwoziowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4,                                                                           
 05-500 Piaseczno                                                                                               
 tel./fax. (022) 756-24-80,  tel. (022) 756-24-82

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
 Dostawa przyczepy niskopodwoziowej.
Numer ogłoszenia: 218738 - 2007; data zamieszczenia: 12.11.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 177846 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,      05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyczepy niskopodwoziowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest przyczepa samochodowa niskopodwoziowa przystosowana do przewozu maszyn drogowych takich jak: kołowy rozściełacz mas bitumicznych TITAN 6870, walce drogowe stalowe, ogumione i guma - stal, itp . 2.Przyczepa niskopodwoziowa używana ( z drugiej ręki, polizingowa itp.) w bardzo dobrym stanie technicznym, nie starsza niż z 1990 roku.
3.Przyczepa niskopodwoziowa o ładowności nie mniejszej niż 22 tony.
4.Długość podłogi nie mniejsza niż 6 mb i szerokości 2,5 mb.
5.Wysokość przyczepy bez załadunku nie może przekroczyć 95 cm.
6. Przyczepa minimum trzyosiowa, na kołach bliźniakach, osadzona na resorach.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.33.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72.000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Remasz - Julian Sobala, ul. Północna44/48, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 72.000,00
Oferta z najniższą ceną: 72.000,00 / oferta z najwyższą ceną: 72.000,00
Waluta: PLN.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-22 14:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-22 14:09:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107