☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont chodnika wzdłuż ulicy Ułanów, Kolonia Warszawska, Stefanowo oraz remont ul. Świątkiewicz w Mrokowie

Część I - Remont chodnika wzdłuż ulicy Ułanów, Kolonia Warszawska, Stefanowo;

Część II -Remont ul. Świątkiewicz w Mrokowie.
Numer ogłoszenia: 201857 - 2007; data zamieszczenia: 23.10.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 157094 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I - Remont chodnika wzdłuż ulicy Ułanów, Kolonia Warszawska, Stefanowo; Część II -Remont ul. Świątkiewicz w Mrokowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I - Remont chodnika wzdłuż ulicy Ułanów, Kolonia Warszawska, Stefanowo; Część II -Remont ul. Świątkiewicz w Mrokowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorys ofertowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.265.134,80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: remont ul. Świątkiewicz w Mrokowie.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Fal-Bruk B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 1.142.615,80

· Oferta z najniższą ceną: 1.142.615,80 / oferta z najwyższą ceną: 1.142.615,80

· Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: remont chodnika wzdłuż ulicy Ułanów, Kolonia Warszawska, Stefanowo.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe Ewbud, Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 122.519,00

· Oferta z najniższą ceną: 122.519,00 / oferta z najwyższą ceną: 122.519,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-23 11:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-23 11:58:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247