Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem
Numer ogłoszenia: 245553 - 2007; data zamieszczenia: 10.12.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 206863 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,      05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem.

1.Sól drogowa z antyzbrylaczem o zawartości 96-98% NaCl do stosowania w mieszankach piaskowo - solnych w ilości ok. 400 ton

2. Świadectwo jakości, atest na dostarczoną sól drogową.

3. Dostawa na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, 05-506 gmina Lesznowola.

4. Dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb Z.D.P. ustalane telefonicznie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego ustnie lub na piśmie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.44.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 58.600 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· P.H.U. Agro-Mar Sp. z o.o., ul. Brzezińska 92, 92-118 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 58.600,00

· Oferta z najniższą ceną: 58.600,00 / oferta z najwyższą ceną: 73.200,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-11 09:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-11 09:52:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki