Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008

Numer ogłoszenia: 249404 - 2007; data zamieszczenia: 13.12.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 199516 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008. Przedmiotem zamówienia jest wynajem dwóch jednostek (nośnik + piaskarka + pług) do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 286.000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· ROL-BUD-SERWIS Sp. z o.o., Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 286.000

· Oferta z najniższą ceną: 286.000 / oferta z najwyższą ceną: 286.000

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-13 15:35:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-13 15:39:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki