Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie

Numer ogłoszenia: 250538 - 2007; data zamieszczenia: 14.12.2007
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 220031 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, fax 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa i wędlin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa - 4305 kg, wędlin 2890 kg
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64937,75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Zakład Przetwórstwa Mięsnego Siedlin, Siedlin 75, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 64.937,75

· Oferta z najniższą ceną: 64.937,75 / oferta z najwyższą ceną: 77.892,20

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-17 08:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-17 09:06:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki