☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa leków pełnopłatnych, receptury, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu medycznego dla DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/24/07.

Nazwa zadania: dostawy

leków pełnopłatnych – zad. nr 1

receptury – zad. nr 2

materiałów opatrunkowych – zad. nr 3

środków dezynfekcyjnych – zad. nr 4

drobnego sprzętu medycznego – zad. nr 5

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców:

 
Lp.
Nazwa Wykonawcy, adres
Nr zadania
Cena brutto
 
 
1.
 

Paul Hartman Polska sp. z o.o.

95-200 Pabianice

ul. Partyzancka 133/151

 
 
 
3
 
 
 
65 142,76 zł
 
2.
 

Bialmed Sp. z o.o.

12-230 Biała Piska

ul. M. Konopnickiej 11a

 
 
 
4
 
 
19 249,40 zł
 
3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Medi-Soft

05-140 Serock

ul. Nasielska 19a

 
 
          
            5
 
 
12 807,50 zł
 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najkorzystniejsze ceny.

Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 9.01.2008r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.
Nazwa Wykonawcy, adres
Nr zadania
Cena brutto
 

Liczba pkt. w kryterium cena

1.

Paul Hartman Polska sp. z o.o.

95-200 Pabianice

ul. Partyzancka 133/151

 
 
 
3
 
 
65 142,76 zł
 
 
100
2.

Bialmed Sp. z o.o.

12-230 Biała Piska

ul. M. Konopnickiej 11a

4
5
19 249,40 zł
12 961,10 zł
 
100
98,81
3.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOGA

15-207 Białystok

ul. Piastowska 3C m.34

 
3
4
5
105 968,50 zł
 21 884,00 zł
 15 171,60 zł
 
-
4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Medi-Soft

05-140 Serock

ul. Nasielska 19a

3
4
5
99 542,50 zł
19 490,50 zł
12 807,50 zł
64,44
98,76
100
 
 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOGA

15-207 Białystok

ul. Piastowska 3C m.34

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29.01.2004r. Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 informuje, że oferta Państwa została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3.

 
                                                                              Uzasadnienie
 Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

„Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.” (pkt.VI B.3 SIWZ)

Powyższe okoliczności stanowią podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Ofertę Państwa uznaje się na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy za odrzuconą.

 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-01-04 13:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-01-04 13:45:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799