☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg Powiatowych w Wilczej Górze w 2008 r.

Numer ogłoszenia: 8354 - 2008; data zamieszczenia: 11.01.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 238314 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Istotne warunki zamówienia:

1) jeden umundurowany pracownik ochrony zatrudniony w systemie całodobowym, do zadań którego należałoby przede wszystkim: -sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osobowym i samochodowym, w tym prowadzenie książki ruchu samochodowego, -kontrola przepustek osobowych i materiałowych , -udzielanie informacji klientom, -udzielanie pomocy pracownikom obiektu w sytuacjach wymagających interwencji agenta ochrony oraz wezwanie Załogi Interwencyjnej w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa, -natychmiastowe podejmowanie czynności zgodnie z ustalonymi procedurami, -powiadamianie przełożonych oraz Kierownictwa obiektu o zaistniałych wykroczeniach i czynach przestępczych wraz z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa, -prowadzenie obchodów chronionego terenu;

2) możliwość zainstalowania kamery telewizji przemysłowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.17.20-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69.672,13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HL-Hiwox sp. z o.o., ul. Skierniewicka16/20, 01-230 Warszawa, woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 7,76 / godz.

· Oferta z najniższą ceną: 7,76 / godz. / oferta z najwyższą ceną: 10,50 / godz.

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-01-16 09:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-01-16 09:30:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799