Odrzucenie protestu - dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria 16.01.2008r.

 
Do wszystkich Wykonawców
 

Dotyczy: postępowania na dostawę pieczywa – nr sprawy DPS/ZP/G-3421/1/08.

Po rozpoznaniu protestu firmy Piekarnia „Kasieńka” Marek Sobiecki ul. Willowa 5, 05-532 Baniocha z dnia 15.01.2008r., Zamawiający oświadcza, iż protest uwzględnia poprzez sprecyzowanie terminów dostaw.

W związku z powyższym:

1. W § 2 ust. 3 umowy kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje następującą treść: „na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem realizacji dostaw objętym danym harmonogramem miesięcznym.”

2. W § 2 ust. 3 umowy dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Dostawy będą realizowane dwa razy dziennie w godzinach: 5.00 – 6.00 i 12.30 -13.30.”

  
U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający uwzględniając argumentację składającego protest doprecyzował, iż zamówienie ma następować w danym dniu dwukrotnie w oznaczonych godzinach – wskazano przedział czasowy. Nadto doprecyzowano, iż harmonogram dostaw określający ilości dostaw na dany miesiąc kalendarzowy będzie przedstawiany Dostawcy przed rozpoczęciem tego miesiąca (dwa dni przed), w którym będą następować dostawy. W tym zakresie zdaniem Zamawiającego doprecyzowanie treści umowne było zasadne, albowiem Zamawiający w tym zakresie zaproponował rozwiązanie daleko korzystniejsze dla Dostawcy, niż zawarto w proteście. Protestujący chciałby bowiem, aby zamówienie następowało na „co najmniej 1 dzień w stosunku do terminu dostawy”, w sytuacji gdy Zamawiający zagwarantował w umowie, iż będzie przedstawiał Dostawcy zamówienie (harmonogram) z góry na cały miesiąc kalendarzowy, co umożliwia dostawcy planowanie produkcji i dostaw w całym miesiącu ze znacznie większym wyprzedzeniem , niż postuluje sam Dostawca. W tym zakresie doprecyzowanie zapewni, iż w danym miesiącu Dostawca będzie z góry wiedział jakie są wielkości zamówień w poszczególnych dniach na cały miesiąc. W tym zakresie protest zapewne jest wynikiem rozbieżności w rozumieniu umowy, co uzasadniało dodatkowe doprecyzowanie treści. Realizowanie dostaw dwa razy na dzień ma istotne znaczenie dla Zamawiającego z uwagi na możliwości przechowania żywności jak również konieczność zapewnienia świeżego pieczywa mieszkańcom. Dotychczas realizowane dostawy pieczywa dla potrzeb DPS zawsze były realizowane dwa razy dziennie, nadto wprowadzenie harmonogramu miesięcznego dostaw zapewnia Dostawcy możliwość racjonalnego zaplanowania transportu i produkcji w okresie miesięcznym. Powyższy warunek nie wyklucza możliwości realizacji dostaw przez firmy spoza terenu Powiatu Piaseczyńskiego. 
   
W związku z powyższym protest jest niezasadny.
 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie, zgodnie a art.184. ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.04r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163).

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-01-16 15:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-01-16 15:17:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki