Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy żwiru, piasku rzecznego i pospółki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno  
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy żwiru, piasku   rzecznego i pospółki.

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:
L.p

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto

Suma punktów
1.

Instytut Zagospodarowania Przestrzennego i Technologii Ekologicznych Sp. z o.o.

509.350,00 zł
91
2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Alfa-Norma Sp. z o.o.,

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

464.820,00 zł
100
3.
SAS-BUD Kamil Sasin

Ul. Chopina 24, 05-822 Milanówek

487.390,00 zł
-----------------
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem wadium na koncie w dniu 25.02.2008 r. o godzinie 10:00, oferta przedstawiona przez SAS-BUD Kamil Sasin,       Ul. Chopina 24, 05-822 Milanówek, została odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy. W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust.3 uPzp, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących braków w przedstawionej ofercie.

Oferta nr 2, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Alfa-Norma Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                             

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-03-11 15:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-03-11 15:50:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki