☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych dla Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Piaseczno: Sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych
Numer ogłoszenia: 65777 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 41800 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Wielkość zamówienia:

Tłuczeń frakcji 30 - 63 - ok. 3 500 ton,

Kliniec frakcji 0 - 31 - ok. 2 500 ton

Miał frakcji 0 - 10 - ok. 1 000 ton

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 435.000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
 
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Alfa-Norma Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13,    02-699 Warszawa, woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 435.000,00

· Oferta z najniższą ceną: 380.900,00 / oferta z najwyższą ceną: 437.450,00

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-04-03 13:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-04-03 13:44:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287