☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy grysów bazaltowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Piaseczno: Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych
Numer ogłoszenia: 84532 - 2008; data zamieszczenia: 23.04.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 51343 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

                                      05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

                          Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych. Grys bazaltowy 8/16 - 1 500, Grys bazaltowy 5/8 - 4 100, Grys bazaltowy 2/5 - 1 500

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.11.23.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 801.500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Usługi Transportowe Sprzedaz Materiałów Budowlanych Jacek Gajda,

ul. Palmowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 801.500,00

· Oferta z najniższą ceną: 801.500,00 / oferta z najwyższą ceną: 925.600,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-04-24 14:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-04-24 14:40:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625