☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ulicy Warszawskiej - droga Nr 2858W w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Piaseczno: Przebudowa ulicy Warszawskiej - droga Nr 2858W w Tarczynie, Gm. Tarczyn
Numer ogłoszenia: 100474 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 54667 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Warszawskiej - droga Nr 2858W w Tarczynie, Gm. Tarczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Warszawskiej - droga Nr 2858W w Tarczynie, Gm. Tarczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III siwz - specyfikacje techniczne oraz w projekcie drogowym, załączonym do dokumentacji przetargowej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.206.965,02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Drotech, Dariusz Kin,

ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 1.206.965,02

· Oferta z najniższą ceną: 1.206.965,02 / oferta z najwyższą ceną: 1.764.327,64

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 10:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 10:39:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625