Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Piaseczno: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej
Numer ogłoszenia: 103098 - 2008; data zamieszczenia: 16.05.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 70472 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej.

1.Wielkość zamówienia: Mączka wapienna w ilości 1 200 ton

2.Dostawy Mączki Wapiennej będą odbywać się na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, 05-506 gmina Lesznowola, gdzie znajdują się silosy na mączkę.

3.Mączka wapienna musi spełniać wymogi Polskiej Normy PN-61/S-96504

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.34.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 118.800,00 PLN.

 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·  Elektrowap sp. z o.o. w Koninie, ul. Przemysłowa 85, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 118.800,00

· Oferta z najniższą ceną: 118.800,00 / oferta z najwyższą ceną: 118.800,00

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-19 15:28:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-19 15:31:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki