☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - : Remont drogi powiatowej nr 2836W, długość odcinków 2,9 km 1) I-szy odcinek o dł. 1,2 km 2) II-gi odcinek o dł. 1,7 km wraz z remontem chodnika w Głoskowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Piaseczno: Remont drogi powiatowej nr 2836W, długość odcinków 2,9 km 1) I-szy odcinek o długości 1,2 km 2) II-gi odcinek o długości 1,7 km wraz z remontem chodnika w Głoskowie,
Numer ogłoszenia: 107740 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 61460 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2836W, długość odcinków 2,9 km 1) I-szy odcinek o długości 1,2 km 2) II-gi odcinek o długości 1,7 km wraz z remontem chodnika w Głoskowie, Gm. Piaseczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 2836W, długość odcinków 2,9 km 1) I-szy odcinek o długości 1,2 km 2) II-gi odcinek o długości 1,7 km wraz z remontem chodnika w Głoskowie, Gm. Piaseczno.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.271.635,8 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.,

Al. Niepodległości 22, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 1.271.635,80

· Oferta z najniższą ceną: 1.271.635,80 / oferta z najwyższą ceną: 1.505.272,60

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-21 14:52:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-21 14:55:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287