Wyjaśnienia do przetargu - budowa chodnika we wsi Orzeszyn, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82
 

DOTYCZY: budowy chodnika we wsi Orzeszyn, gm. Piaseczno.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 
Pytanie 1

Część opisowa przedmiaru robót przewiduje krawężnik na ławie betonowej, zaś przedmiar robót(tj. pozycje:7,8,12, oraz 25) uwzględniają jedynie krawężnik i obrzeże na podsypce cementowo-piaskowej. Zatem czy do wyceny wspomnianych powyżej pozycji należy przyjąć jedynie podsypkę cementowo-piaskową czy podsypkę cementowo-piaskową wraz z ławą betonową?

Odpowiedź:
Należy przyjąć:

- Krawężnik wraz z wykonaniem ławy betonowej zgodnie z przekrojem konstr.

- Obrzeże na podsypce cem. -piaskowej

Pytanie 2

W pozycji 35 uwzględniono ułożenie rury perforowanej o średnicy 16 mm. Czy nie winno być rury o średnicy 160mm??

Odpowiedź:
Powinno być: 160 mm


Pytanie 3

W przedmiarze robót w pozycji numer 35 odnośnie „ Ułożenie rury perforowanej o średnicy 16mm” podane jednostki są wyrażone w m³ co uniemożliwia wycenę. Średnica rury 16 mm jest według nas również błędna.

Odpowiedź:
Powinno być 160 mm i jednostka: m
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-06-23 12:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-06-23 12:20:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki