Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824W, tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno tel.
(022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

 

Piaseczno: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824W, tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym.(postępowanie nr 16/KDM/2008)
Numer ogłoszenia: 145806 - 2008; data zamieszczenia: 01.07.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 80168 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824W, tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym.(postępowanie nr 16/KDM/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824W, tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym.(postępowanie nr 16/KDM/2008)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 87000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824W, tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Transmost Sp.z o.o. Projektowanie Dróg i Mostów, ul. Wróbla 21/1, 02-736 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 87000.00

· Oferta z najniższą ceną: 87000.00 / oferta z najwyższą ceną: 87000.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 08:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 08:52:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki