☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2807W w Szymanowie, gm. Góra Kalwaria

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
 

Piaseczno: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2807W w Szymanowie, gm. Góra Kalwaria (Postępowanie numer 23/KDM/2008)
Numer ogłoszenia: 146439 - 2008; data zamieszczenia: 01.07.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 98501 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2807W w Szymanowie, gm. Góra Kalwaria (Postępowanie numer 23/KDM/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2807W w Szymanowie, gm. Góra Kalwaria

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 305142,18 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2807W w Szymanowie, gm. Góra Kalwaria.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Mabau Polska sp. z o.o.,, Szymanów 9 K, 05-532 Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 305142.18

· Oferta z najniższą ceną: 305142.18 / oferta z najwyższą ceną: 398851.57

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 10:27:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 10:29:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287