☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont ogrodzenia, malowanie klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna: remont ogrodzenia, malowanie klatki schodowej
Numer ogłoszenia: 150393 - 2008; data zamieszczenia: 04.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 110457 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, fax 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont ogrodzenia, malowanie klatki schodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie z przedmiarem robót
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 51500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZ NR: 1 NAZWA: remont ogrodzenia.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Wioletta Pagrek PAG-BUD Plus, ul. Okrzei 12 A, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 56364
  • Oferta z najniższą cen: 56364 / oferta z najwyższą ceną: 56364
  • Waluta: PLN.
CZ NR: 2 NAZWA: malowanie klatki schodowej.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Wioletta Pagrek PAG-BUD Plus, ul. Okrzei 12 A, 05-510 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 5612
  • Oferta z najniższą ceną: 5612 / oferta z najwyższą ceną: 5612
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-04 13:53:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-04 13:59:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287