☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - dostawa ciągnika siodłowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Dostawa Ciągnika Siodłowego
Numer ogłoszenia: 150660 - 2008; data zamieszczenia: 04.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 90603 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Ciągnika Siodłowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Ciągnika Siodłowego Postępowanie 19/KDM/2008. Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2004. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.30.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 162000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Dostawa Ciągnika Siodłowego.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Savaauto Adam Latośkiewicz, Skup-Sprzedaż Pojazdów Ciężarowych, ul.Gliwicka 117, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 162000.00

· Oferta z najniższą ceną: 162000.00 / oferta z najwyższą ceną: 172000.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-04 14:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-04 14:21:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287