☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - stabilizacja i wprowadzenie do ew. dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


Piaseczno: Przetarg nieograniczony na: Stabilizację i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie

Numer ogłoszenia: 159446 - 2008; data zamieszczenia: 14.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 107155 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: Stabilizację i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie drogowych obiektów inżynierskich oraz wizualną ocenę stanu nawierzchni jezdni i wideorejestracji korytarza drogi.(postępowanie nr 24/KDM/2008 ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na: Stabilizację i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie drogowych obiektów inżynierskich oraz wizualną ocenę stanu nawierzchni jezdni i wideorejestracji korytarza drogi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 74.23.24.00-8, 74.23.22.10-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 163000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Przetarg nieograniczony na: Stabilizację i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie drogowych obiektów inżynierskich oraz wizualną ocenę stanu nawierzchni jezdni i wideorejestracji korytarza drogi.(postępowanie nr 24/KDM/2008 ).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Biuro Badawczo - Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego, ul. Drużynowa 3/1, 02-590 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 163000.00

· Oferta z najniższą ceną: 163000.00 / oferta z najwyższą ceną: 163000.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-14 15:41:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-14 15:44:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799