Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W), gm. Lesznowola

Piaseczno: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W) (postępowanie nr 33/KDM/2008)
Numer ogłoszenia: 181087 - 2008; data zamieszczenia: 05.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 149843 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W) (postępowanie nr 33/KDM/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 65000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, Ul.Łukowska 4/58, 04-113 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 65000.00

· Oferta z najniższą ceną: 65000.00 / oferta z najwyższą ceną: 128100.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-08-05 12:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-08-05 12:43:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki