Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Piaseczno: Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn
Numer ogłoszenia: 182523 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 131230 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 622891,11 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Mabau Polska Sp z o.o., Szymanów 9K, 05-532 Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 622891.11

· Oferta z najniższą ceną: 622891.11 / oferta z najwyższą ceną: 744362.08

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-08-06 11:23:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-08-06 11:26:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki