☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów

Piaseczno: Remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów
Numer ogłoszenia: 183972 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 131578 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 817792,3 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Sp. j, Ul.Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 817792.30

· Oferta z najniższą ceną: 817792.30 / oferta z najwyższą ceną: 925.285.23

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-08-07 15:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-08-07 15:44:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287