Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku

Piaseczno: Ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku
Numer ogłoszenia: 184937 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 132221 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 121312,5 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Atman s.a, Kotorydz, ul.Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 121312.50

· Oferta z najniższą ceną: 121312.50 / oferta z najwyższą ceną: 485250.00

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-08-08 11:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-08-08 11:10:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki