☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, gm. Tarczyn - roboty dodatkowe

Piaseczno: remont drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, gm. Tarczyn - Roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 255221 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), fax .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remontu drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, gm. Tarczyn - Roboty dodatkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe składaja sie z nastepujacych elementów: a) Chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem b) Robót ziemnych towarzyszących oraz rozbiórkowych c) Wycięcia drzewa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10274.77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Mabau Polska Sp.z.o.o, Szymanów 9K, 05-532 Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 10274.77

· Oferta z najniższą ceną: 10274.77 oferta z najwyższą ceną: 10274.77

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-08 09:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-08 09:45:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625