☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej nr 2841w - ul. Dawidowskiej od ul. Postępu do ul. Wróbelka w Zgorzale, gm. Lesznowola

Piaseczno: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2841W - UL. DAWIDOWSKIEJ OD UL. POSTĘPU DO UL. WRÓBELKA W ZGORZALE, GM. LESZNOWOLA
Numer ogłoszenia: 266263 - 2008; data zamieszczenia: 15.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 211500 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), fax .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2841W - UL. DAWIDOWSKIEJ OD UL. POSTĘPU DO UL. WRÓBELKA W ZGORZALE, GM. LESZNOWOLA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2841W - UL. DAWIDOWSKIEJ OD UL. POSTĘPU DO UL. WRÓBELKA W ZGORZALE, GM. LESZNOWOLA.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 783007.88 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o., ul.Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 783007.88

· Oferta z najniższą ceną: 783007.88 oferta z najwyższą ceną: 1063447.04

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-15 08:26:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-15 08:29:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625