Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont ul. Starochylickiej wraz z odwodnieniem (od ul. Dworskiej do ul. Sielskiej), Chylice, gm. Piaseczno

Piaseczno: REMONT UL.STAROCHYLICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM (OD UL. DWORSKIEJ DO UL.SIELSKIEJ) 39/KDM/2008
Numer ogłoszenia: 237963 - 2008; data zamieszczenia: 24.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222992 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT UL.STAROCHYLICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM (OD UL. DWORSKIEJ DO UL.SIELSKIEJ) 39/KDM/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: REMONT UL.STAROCHYLICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM (OD UL. DWORSKIEJ DO UL.SIELSKIEJ).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.20-8, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.24.24-0, 45.11.30.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 602581.30 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, ul. Sarabandy nr 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 602581.30

· Oferta z najniższą ceną: 602581.30 oferta z najwyższą ceną: 1063090.22

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-27 09:10:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-27 09:13:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki