Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008/2009

Piaseczno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008/2009

Numer ogłoszenia: 320881 - 2008; data zamieszczenia: 19.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235242 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr I - polega na obsłudze trzema jednostkami terenu gminy Piaseczna, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny; Zadanie nr II - polega na obsłudze jedną jednostką terenu gminy Góry Kalwaria..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138.90 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008 2009 dla gminy Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· ROL-BUD-SERWIS Sp. z o.o., Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 74.90

· Oferta z najniższą ceną: 74.90 oferta z najwyższą ceną: 74.90

· Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008 2009 na terenie gminy Góry Kalwarii

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Transport Drogowy Mirosław Tadzik, Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 64.00

· Oferta z najniższą ceną: 64.00 oferta z najwyższą ceną: 64.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-19 09:47:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-19 09:52:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki