Dostawa nabiału i jaj kurzych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

AG.3400/01/09
Konstancin-Jeziorna, 2008-12-15
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.3400/01/09. Nazwa zadania: dostawa nabiału i jaj kurzych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowa DAGR - BIS Spółka Jawna

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki siwz i zawierająca niższą cenę

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-12-29.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Firma Handlowa DAGR-BIS

Adres Wykonawcy:              ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno

Cena oferty brutto:           57.955,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              INTER-MLECZ Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              ul. Chrzanowskiego 14, 04-392 Warszawa

Cena oferty brutto:           70.820,61 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 82

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-16 14:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-16 14:25:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki