☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostarczenie dwóch pomp dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Dostarczenie dwóch pomp.
Numer ogłoszenia: 266756 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie dwóch pomp.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na zamontowaniu dwóch pomp zatapialnych o wydatku 10 l/sek. Każda wraz z armaturą, przewodami tłocznymi, szafą sterującą, zbiornikiem pompowni i rozruchem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.20.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 39500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, ul. Sarabandy nr 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 39500.00

· Oferta z najniższą ceną: 39500.00 oferta z najwyższą ceną: 39500.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-29 11:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-29 11:42:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799