☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

AG3400/03/09
Konstancin-Jeziorna, 2008-12-29
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG 3400/03/09. Nazwa zadania: dostawa mięsa i wędlin

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Siedlin 75, 09-100 Płońsk
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-01-09.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:  1

Nazwa wykonawcy:         Zakład Przetwórstwa Mięsnego Siedlin

Adres Wykonawcy:           Siedlin 75, 09-100 Płońsk

Cena oferty brutto:           77.941,36 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 09:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 09:31:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247