☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W, gmina Piaseczno - roboty dodatkowePiaseczno: Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W, gmina Piaseczno-roboty dodatkowe.

Numer ogłoszenia: 7104 - 2009; data zamieszczenia: 22.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W, gmina Piaseczno-roboty dodatkowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W, gmina Piaseczno-roboty dodatkowe..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 17776.8 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, ul. Sarabandy nr 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 17776.8
  • Oferta z najniższą ceną: 17776.8 oferta z najwyższą ceną: 17776.8
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-02-03 09:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-02-03 09:20:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479