☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie


Piaseczno: Sukcesywne dostawy paliw płynnych nr postępowania 1/KDM/2009
Numer ogłoszenia: 44217 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5832 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy paliw płynnych nr postępowania 1/KDM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw płynnych Olej Napędowy ON - Gatunki od A do F. Ilość 140 m3, Olej Opałowy Lekki - L1 Ilość 190 m3,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 713591.70 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 Petrolis sp. z o.o., ul.Władysława Jagiełły, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 713591.70

· Oferta z najniższą ceną: 713591.70 oferta z najwyższą ceną: 720120.00

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-03 10:52:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-03 10:57:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107