☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Piaseczno: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Numer ogłoszenia: 53865 - 2009; data zamieszczenia: 24.03.2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35337 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Błażej Binienda VERTIKAL, ul.Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe, kraj/woj. mazowieckie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 81000.00

· Oferta z najniższą ceną: 81000.00 oferta z najwyższą ceną: 81000.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-26 08:55:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-26 08:57:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247